Geld dat verder reikt – de impact van een gerichte gift

Stichting De Weijerhorst heeft twee doelstellingen. Met een deel van het beschikbare geld neemt zij deel in bedrijven, die steun nodig hebben om verder te groeien. Een ander deel gaat in de vorm van donaties naar (medisch) wetenschappelijk  onderzoek. In beide gevallen wordt het geld gericht ingezet om een zo groot mogelijk effect te bereiken. Meestal is het mogelijk zich een voorstelling te vormen van dat effect en hoe ver dat reikt. Wie iemand een brood geeft, beloont immers indirect ook de bakker en de boer. Maar het is moeilijk om die effecten weer te geven in harde cijfers, zeker op de korte termijn. Maastricht UMC+, dat door Stichting De Weijerhorst gesteund wordt met in totaal € 20,5 miljoen, liet het desondanks uitzoeken. Met interessante conclusies.

Impact in beeld

Begin 2015 liet Maastricht UMC+ het onderzoeksbureau BIGGAR Economics een analyse maken van de impact van de donaties van de stichting.  Dat gebeurde met een goed onderbouwde methodiek die eerder werd toegepast voor een analyse van alle universitair medische centra in Nederland. Zonder de pretentie te hebben keiharde feiten te bieden, biedt de analyse een aantal opvallende inzichten in de reikwijdte en daarmee het belang van donaties. Niet alleen voor het Limburgs medisch wetenschappelijk onderzoek maar evenzeer voor de Limburgse maatschappij en de economie in de regio.

Maatschappelijke effecten

De eerste winst bij wetenschappelijk medisch onderzoek is uiteraard voor de ontwikkeling van de medische wetenschap en voor de patiënten die profiteren van nieuwe inzichten in de behandeling van hun ziekte. Maar hun gezondheid beïnvloedt ook hun gezins- en werkomgeving en daarmee de regio als geheel. Zeker waar het gaat om preventie van volksziekten als kanker, hartaandoeningen, diabetes en verschillende longziekten kan de verworven kennis grote maatschappelijke  invloed hebben. Het Maastricht UMC+ heeft verschillende projecten in huis waar dat positieve effect op de volksgezondheid overduidelijk is . Op de langere termijn zullen die effecten ongetwijfeld ook in harde cijfers uitgedrukt kunnen worden.

Economische impact

Duidelijker aantoonbaar, ook op de kortere termijn, zijn de effecten van de donaties in economische zin. Bij de berekening daarvan moet ook worden meegewogen dat de donaties van Stichting De Weijerhorst op zich ook voor andere organisaties aanleiding zijn om financiële steun te geven. In het onderzoek bleek het daarbij te gaan om € 24,9 miljoen aan additionele gelden. Daarbij komen ook nog € 6,4 miljoen aan door het ministerie van OC&W toegekende promotiepremies, waarmee het totaal te besteden bedrag op € 51,8 komt.

De meest concrete economische impact is die op de werkgelegenheid. Het onderzoek laat zien dat de mede door Stichting De Weijerhorst gefinancierde projecten zo’n 480 directe FTE-jaren opleveren, gespreid over een brede range beroepen, van receptionisten tot hoogopgeleide onderzoekers. Producten en diensten die vanuit de projectbudgetten in de regio worden afgenomen leveren nog eens meer dan 1300 FTE-jaren op.  Voeg daarbij de bruto toegevoegde waarde, becijferd op ruim
€ 115 miljoen, en het totale economisch effect blijkt het totaal van de donatie en de additioneel  verkregen gelden vele malen te overtreffen.

Effect op Limburg

Hoewel moeilijk te kwantificeren, hebben de donaties een onmiskenbaar positief effect op het geheel van de Limburgse economie en samenleving. Zo versterkt het nieuwe wetenschappelijk onderzoek het groeiend imago van Maastricht UMC+ als nationaal en internationaal hoog aangeschreven kennisinstituut. Dat heeft op zich een aanzuigende werking op wetenschappelijk en klinisch toptalent, dat zich in de regio vestigt.  Ook groeit daardoor de interesse van het internationale bedrijfsleven om samen te werken, terwijl de projecten die Maastricht UMC+ ontwikkelt ook bedrijven in de regio de gelegenheid geven om zich te profileren met innovatieve technologie. Nieuwe werkgelegenheid, hoogwaardig werk voor toeleveranciers en bestedingen in de regio zorgen voor de impulsen die nodig zijn om Limburg de beoogde plaats te geven als economisch vitale provincie.

Gerichte inzet

Het is verleidelijk om de uit de impactanalyse af te leiden multiplier toe te passen op donaties in het algemeen, maar dan wordt voorbijgegaan aan de bijzondere aard van de projecten en aan de inspanningen van Maastricht UMC+ om de gelden gericht en op een zodanige manier in te zetten dat het maximale effect op mens en maatschappij bereikt wordt.

Zo heeft bijvoorbeeld bij de Maastricht Studie de donatie van € 3 miljoen geleid tot € 20,2 miljoen additionele gelden en € 1,2 miljoen bijdragen in natura. Daardoor kon dit op zich al medisch interessante project de dimensies krijgen die het nu heeft, met een grote impact op (potentiële) patiënten en – in termen van werkgelegenheid – een toename van 69 directe en 190 indirecte FTE-jaren.

Dat geldt ook voor de COPD-projecten, die zich specifiek richten op chronische bronchitis en longemfyseem bij voornamelijk ouderen. De € 6,3 miljoen  van Stichting De Weijerhorst zijn daar, samen met € 500.000 aan additioneel geworven fondsen, uiteindelijk goed voor 69 directe en 190 indirecte FTE-jaren. Dit uiteraard nog los van de rechtstreekse waarde voor de patiënten in de vorm van een betere levenskwaliteit.

Stimulans

Het is vooral de verdienste van de impactanalyse dat zij laat goed zien hoe het financieel-economisch effect van de donaties van Stichting De Weijerhorst aan Maastricht UMC+ uiteindelijk vele malen groter blijkt dan het bedrag dat oorspronkelijk geschonken is.  En dat zowel op het gebied van kennisontwikkeling als van maatschappelijk en economisch rendement. Het is voor de Stichting zelf in ieder geval een krachtige stimulans om met haar donaties krachtig voort te gaan op de ingeslagen weg. Immers, ook de impact van andere donaties, zoals bijvoorbeeld aan het Maxima Medisch Centrum, is zonder twijfel van een vergelijkbare grootte.

Klik hier voor meer informatie over alle door Stichting De Weijerhorst gesteunde projecten.